سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

خوراندن متنجس به کسی که علم به نجاست آن ندارد


عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00