سه شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
سخنرانی هفتگی مسجد سال 1439 قمری

سخنرانی هفتگی مسجد سال 1439 قمری

سال برگزاری: 1439 قمری - 1396 و 1397 شمسی

تعداد جلسات: 46

اربعین سال 1440 قمری

اربعین سال 1440 قمری

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات:1

عاشورا تا اربعین سال 1440 قمری

عاشورا تا اربعین سال 1440 قمری

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات:5

دهه‌ی سوم محرم سال 1434

دهه‌ی سوم محرم سال 1434

سال برگزاری: 1434 قمری - 1391 شمسی

تعداد جلسات: 9

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

دهه ی سوم محرم سال 1440 قمری

دهه ی سوم محرم سال 1440 قمری

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات:10

دهه‌ی اول محرم سال  1440

دهه‌ی اول محرم سال 1440

سال برگزاری: 1440 قمری - 1397 شمسی

تعداد جلسات:10

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00