شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

جلسه 11

تاریخ برگزاری: 21 آذر 1397 - 04 ربیع الثانی 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00