شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

جلسه 12

تاریخ برگزاری: 23 آذر 1397 - 6 ربیع الثانی 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00