شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

جلسه 22

تاریخ برگزاری: 18 اسفند 1397 - 2 رجب 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00