شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

جلسه 27

تاریخ برگزاری: 12 فروردین 1398 - 25 رجب 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00