چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

جلسه 6

تاریخ برگزاری: 4 آذر 1397 - 17 ربیع الاول 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00