شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

جلسه 17

تاریخ برگزاری: 7 دی 1397 - 20 ربیع الثانی 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00