شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

جلسه 19

تاریخ برگزاری: 14 دی 1397 - 27 ربیع الثانی 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00