شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

جلسه 28

تاریخ برگزاری: 13 فروردین 1398 - 26 رجب 1440


اطلاعات

سخنرانی هفتگی سال 1440 (1397-1398 شمسی)

سایر جلسات

عنوان:

آلبوم:

  • 00:00
  • 00:00